14.6.18

Những nguồn học liệu giúp thay đổi xã hội trong hoà bình


Tác giả: Nguyễn Huy Vũ

Bạn muốn thay đổi xã hội trong hoà bình. Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạn không biết những công cụ nào nên dùng. Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào người dân ở các nước độc tài đã có thể vận động để thay đổi xã hội hướng về một đất nước tự do, dân chủ, và phồn thịnh hơn. Bạn muốn học cả lý thuyết lẫn các cách thức nhằm vận động xã hội để hướng về những thay đổi tốt đẹp hơn.

Với những mong muốn trên, bạn có thể dễ dàng tìm thấy và học hỏi trong các nguồn học liệu mở dưới đây, hoàn toàn miễn phí. Đa số học liệu là tiếng Anh, tuy vậy, cũng có những nguồn học liệu có bản dịch tiếng Việt.

Giống như một chiến binh trước khi ra trận phải rèn luyện võ nghệ, những người mong muốn hành động để tạo nên một xã hội tiến bộ hơn cũng cần đọc, học, và dùng các phương cách vận động xã hội.

Dưới đây là một danh sách các nguồn học liệu mở cung cấp cho bạn các thông tin về tụ họp hoà bình và phản kháng dân sự (civil resistance) — những quyền đã được công nhận là quyền con người cơ bản trong luật quốc tế của Liên Hiệp Quốc.


(1) International Center on Nonviolent Conflict. Trang mạng: www.nonviolent-conflict.org. Trang cung cấp các thông tin và hướng dẫn các phương cách tranh đấu hoà bình nhằm thay đổi xã hội. Trang tiếng Việt: https://www.nonviolent-conflict.org/resource-library/?fwp_language=vietnamese

(2) Albert Einstein Institution. Trang mạng: www.aeinstein.org. Trang nghiên cứu và cung cấp các phương thức cho tranh đấu hoà bình nhằm chấm dứt bạo lực và dân chủ hoá các quốc gia độc tài.Trang tiếng Việt: https://www.aeinstein.org/free-resources/free-publications/vietnamese/

(3) War Resisters´International. Trang mạng: www.wri-irg.org. Trang hỗ trợ và giáo dục về bất bạo động, chủ nghĩa hoà bình và các phương tiện nhằm thúc đẩy thay đổi xã hội trong hoà bình. Cẩm nang đào tạo: https://www.wri-irg.org/en/pubs/NonviolenceHandbook

(4) Center for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS). Trang mạng: http://canvasopedia.org/. CANVAS cung cấp các phân tích, tư liệu, và công cụ nhằm thiết kế các chiến lược thay đổi xã hội trong hoà bình.

(5) Training for Change. Trang mạng: https://www.trainingforchange.org/. Training for Change cung cấp rất nhiều bài học từ cách dựng xây các nhóm, tổ chức chiến lược, cho tới các can thiệp hoà bình. Danh sách các công cụ ở đây: https://www.trainingforchange.org/tools/.

(6) New Tactics in Human Rights. Trang mạng: https://www.newtactics.org/. Trang cung cấp các công cụ để lập nên các chiến thuật và chiến lược nhằm vận động thay đổi xã hội. Dạy cách lập chiến thuật ở đây: https://www.newtactics.org/toolkit/strategy-toolkit. Và thư viện danh mục các trường hợp vận động thành công ở đây: https://www.newtactics.org/tactics.

(7) Build a Movement. Trang mạng: http://www.buildamovement.org. Tổ chức chuyên huấn luyện và đào tạo các nhà hoạt động các phương pháp và chiến lược nhằm thúc đẩy thay đổi xã hội. Trang thư viện: http://www.buildamovement.org/resources/.

(8) Global Nonviolent Action Database. Trang mạng: https://nvdatabase.swarthmore.edu/. Các phương pháp vận động: https://nvdatabase.swarthmore.edu/browse_methods.

(9) CivilResistance.info. Trang mạng: https://civilresistance.info/. Trang cung cấp các nguồn tư liệu để nghiên cứu về các phương pháp phản kháng ôn hoà.

(10) Article Twenty Network. Trang mạng: https://a20n.org/. Trang cổ vũ cho quyền tự do tụ họp hoà bình và chống lại các vi phạm nhân quyền. Thư viện: https://a20n.org/resources/.

(11) Project Shield. Trang mạng: https://projectshield.withgoogle.com/public/. Project Shield là một dịch vụ miễn phí dùng công nghệ của Google nhằm bảo vệ các trang mạng tránh khỏi các tấn công DDoS.

***

Thành công chỉ diễn ra khi cơ hội đến và chúng ta đã có sẵn sự chuẩn bị. Hãy là sự chuẩn bị của chính mình và cùng chia sẻ nó với những người xung quanh. Có như vậy thì xã hội mới luôn tiến về phía trước.

Hãy chép và thoải mái đăng lại nội dung này, bất cứ ở đâu mà bạn thấy thích hợp, vì biết đâu nó sẽ giúp ích được cho nhiều người — những người quan tâm, muốn thay đổi xã hội, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và phải làm gì.

Nguyễn Huy Vũ
14/6/2018